Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna II Wydział Karny

II Wydział Karny

Dodano: 2008-06-30 13:57:13             Zmodyfikowano: 2018-07-30 10:39:07
Rejestr zmian

II Wydział Karny

Przewodniczący :                            SSR Igor Szwedkowicz
Z-ca Przewodniczącego :              SSR Maria Adamów
Kierownik Sekretariatu:                                  Bożena Budz
Adres siedziby Wydziału II Karnego :           ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Adres dla doręczeń :                                       ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
Telefony:
tel.: (77) 405-30-01
tel.: (77) 472-52-60
(77) 472-52-69, (77) 472-52-74. (77) 405-30-21, (77) 405-30-12 (77) 472-52-78.
Fax.  (77) 472-52-82
Godziny urzędowania Wydziału :
poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek – piątek od godz.8.00 do 14.00
Właściwość miejscowa Wydziału II Karnego:
Gminy:  Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zdzieszowice
Zgodnie z art.31 § 1, 2, 3 kpk i art. 32 § 1 ,2, 3 kpk
Sędziowie orzekający w Wydziale II Karnym
Maria Adamów
Danuta Harz
Maciej  Polanowski
Igor Szwedkowicz
Wojciech Zięba
Podział czynności, zasady przydziału spraw:
Podział czynności zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie ustalenia zakresu czynności sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu – według kolejności wpływu spraw i alfabetycznej listy sędziów orzekających w Wydziale Karnym (w sprawach „K”, „Ko”, „Kp”, „Kop” według alfabetycznego wpływy spraw z danego dnia, w sprawach „W” według daty popełnienia wykroczenia ze spraw wpływających w danym dniu), uwzględniając § 47 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (zm.01.07.2016r.)
Wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych z obszaru właściwości
Informacje dotyczące wniosków:
Jeżeli wniosek podlega opłacie to opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku dołącza się dowód wpłacenia opłaty.
Do wniosku podlegającego opłacie można załączyć wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty / o zwolnienie od kosztów sądowych. W takiej sytuacji należy także załączyć „oświadczenie do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych” – zamieszczone w zakładce „Dokumenty i formularze).
 
Wysokość opłat kancelaryjnych:
 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • zaświadczenie 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
Wysokość opłat od wniosków:
 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania uprzednio odroczonej kary pozbawienia wolności –100 zł
 • od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł
 
Właściwość rzeczowa Wydziału II Karnego:
II Wydział Karny - rozpoznający w I instancji sprawy z zakresu Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu wykroczeń i innych ustaw zawierających przepisy karne z obszaru właściwości
Sprawy K z oskarżenia publicznego
tryb art. 55 § 1 kpk
prywatnego
wyrok łączny 
sprawy o przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego
odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Sprawy W (o wykroczenia, o wykroczenia skarbowe)
Sprawy Kp
Tymczasowe aresztowanie w toku śledztwa lub dochodzenia  zastosowanie
przedłużenie
Zastosowanie aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego ( do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów
Rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie osoby
zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego 
wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji 
zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych  
zażaleń na postanowienia dot. zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego
zażalenia oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka 
Zarządzenia - na wniosek prokuratora – kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie, wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalania tych rozmów    
Rozpoznawanie wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego 
o orzeczenie  przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa 
organów postępowania przygotowawczego o orzeczenie  przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego w oparciu o przepisy  Kodeksu karnego skarbowego
Przesłuchania – na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go  na rozprawie 
Rozpoznawanie wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu 
o przedłużenie nakazu opuszczania lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na dalsze okresy 
o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową  [art. 106b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)]
o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk. i 185b kpk i art.185c kpk (patrz dział 1.1.7)
O nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Zażalenie na postanowienie o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy związanej z pełnioną funkcją 
Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy
Zażalenie na postanowienia dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy
Sprawy Ko 
Udzielenie pomocy sądowej
Prośby o ułaskawienie
Odtworzenie akt sprawy
Wnioski o uchylenie mandatu
Sprawy Kop 
Wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą 
państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o zabezpieczenie mienia 
karach o charakterze pieniężnym
kierowane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby ściganej lub skazanej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych lub przedmiotów uzyskanych przez sprawcę w wyniku przestępstwa 
rozpoznaje sprawy z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu wykroczeń i innych ustaw zawierających przepisy karne z obszaru właściwości, w szczególności:
 
W sprawach karnych i wykroczeniowych:
 • Udzielenie pomocy sądowej
 • Skrócenie wykonania środka karnego
 • Zatarcie skazania
 • Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania
 • Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
 • Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary
 • Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej w miejsce kary grzywny
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono
 • Wnioski dotyczące dozorów (wnioski o oddanie pod dozór wnioski o zwolnienie od dozoru)
 • Wnioski dotyczące zmiany uchylenia lub ustanowienia obowiązku nałożonego na skazanego
 • Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności
 • Uznanie za wykonane środków karnych po upływie  połowy okresu, na który je orzeczono
 • Zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności
 • Orzeczenia wydane na podstawie art. 201 i 204 kkw
 • Zarządzenie wykonania zastępczej kary aresztu
 • Umorzenie, odroczenie, odwołanie odroczenia, rozłożenie na raty, odwołanie rozłożenia na raty kary grzywny lub kosztów sądowych
 • Wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o karach o charakterze pieniężnym.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.