Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Dodano: 2008-07-01 00:14:43             Zmodyfikowano: 2018-07-30 10:37:40
Rejestr zmian
Przewodniczący - Starszy Referendarz Edyta Janeczko
Kierownik Sekretariatu - Sabina Niestrój
 
Zakres prowadzonych czynności : orzekanie w sprawach wieczysto - księgowych, rozpoznawanie skarg na czynności referendarzy.
 
Godziny przyjęć
interesantów: w poniedziałki od 7:30 do 14:00 i od 15:30 do 18:00
od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 14:30
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  ul. Żeromskiego 5
  tel. 77 4053161
Adres e-mail: kw@kozle.sr.gov.pl
 
 
Właściwość rzeczowa:
Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:
o założenie księgi wieczystej dla:
·         nieruchomości gruntowej,
·         nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
·         nieruchomości lokalowej,
·         ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego tytułu).
 
wpis w księdze wieczystej:
·         sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
·         prawa własności, użytkowania wieczystego,
·         ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
·         prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
·         roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych i warunkowych,
·         roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
·         roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
·         roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
·         wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
·         prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców,
·         zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
·         zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 kpc.
·         wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, zaświadczeń ze zbiorów dokumentów,
·         prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.                                            
 
Właściwość miejscowa:  
      Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki,  Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Zdzieszowice.
 
Zakres zadań
- realizacja wniosków złożonych o dokonanie zmian w księgach wieczystych
- realizacja wniosków o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych
- realizacja wniosków o wgląd do ksiąg wieczystych
- udzielaniem informacji w zakresie w/w wniosków
 
Kolejność załatwiania spraw
Kolejność załatwiania i rozstrzygania spraw następuje według kolejności złożenia i uzależniona jest od ilości spraw złożonych w tutejszym wydziale jak również od ich złożoności  oraz obciążenia danego referatu orzecznika, który sprawę prowadzi.
 
Zasady przydziału spraw
Przydziału spraw dokonuje przewodniczący wydziału uwzględniając stan referatów poszczególnych referendarzy, w celu zachowania sprawności i szybkości postępowania.
Jeżeli zaistnieje konieczność pilnego wykonania sprawy, która znajduje się w referacie nieobecnego referendarza sądowego sprawa zostanie przydzielona jego zastępcy.
 
Opłaty
Stałą opłatę sądową pobiera się odpowiednio od wniosku tj.
- w kwocie 200 zł o wpis prawa własności, prawa wieczystego użytkowania , wpisu hipoteki, wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
- w  kwocie 150 zł o wpis własności na podstawie postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku, zmiany wpisu hipoteki oraz wpisu służebności gruntowej lub osobistej
- w kwocie 60 zł o wpis zmiany sposobu oznaczenia nieruchomości, zmiany pisowni nazwiska, odłączenia części nieruchomości,  połączenia nieruchomości w jedną księgę wieczystą oraz założenia księgi wieczystej
- w kwocie 60 zł o założenie księgi wieczystej
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis
Szczegółowe zasady pobierania opłat sądowych określone są w Ustawie z dnia 28.07.2005r o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Dz.U. z 2005r nr 167 poz. 1398
Od wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej pobiera się opłatę w kwocie :
- 30 zł za jeden odpis zwykły
- 60 zł za jeden odpis zupełny
 
Opłaty sądowe wnieść można w kasie sądu od godz. 830 -1400 lub na konto sądu: NBP O/O Opole
14 1010 1401 0052 4922 3100 0000
 
Formularze i wzory
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.