Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Dodano: 2008-07-01 00:16:55             Zmodyfikowano: 2017-12-15 12:29:36
Rejestr zmian
Opłaty sądowe
Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.  (kalkulator opłaty znajduje się na dole strony).
Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.  (kalkulator opłaty znajduje się na dole strony)
Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych
i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
Całą opłatę pobiera się od:
- pozwu i pozwu wzajemnego oraz
- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Rodzaj spraw Wysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2
pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, 1/4
z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym
interwencja uboczna; 1/5
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Opłatę pobiera się od: 3/4
1) pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
2) powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.
Uwagi: Powyższa opłata,  nie może wynosić mniej niż 30 złotych.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych. 
ponad 5000 złotych do 7500 złotych: 250 złotych
ponad 7500 złotych: 300 złotych
Wysokości opłat w procesie (zakres prawa pracy) wartość
W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 30 złotych
Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism opłatę stosunkową.  
Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.  
Wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym (zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego) wartość
Opłata stała pobierana od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. 1000 złotych
Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości: 300 złotych
Wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym (zakres prawa rzeczowego) wartość
opłata stała pobierana od wniosku o:
- ustanowienie drogi koniecznej;
- rozgraniczenie nieruchomości;
- stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.
200 złotych
opłata stała pobierana od wniosku o:
- ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
- ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
- rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.
100 złotych
Opłatę stałą pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie: 2000 złotych
Opłatę stałą pobiera się do wniosku o zniesienie współwłasności: 1000 złotych
Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się  opłatę stałą: 300 złotych
Wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym (zakres prawa o księgach wieczystych) wartość
- Wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji 30 złotych
- Zmiana w dziale I
- Założenie księgi wieczystej
- Zamknięcie księgi wieczystej  (ksiąg wieczystych)
- Odłączenie działki z księgi wieczystej
- Wpis własności na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej
- Zmiana nazwiska, imion itp.
- Wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji
60 złotych
- Wykreślenie praw osobistych i roszczeń 75 złotych
- Wykreślenie służebności mieszkania
- Wykreślenie hipoteki
100 złotych
- Wpis własności na podstawie dziedziczenia
- Wpis praw osobistych i roszczeń
- Zmiana hipoteki 
150 złotych
- Wpis własności
- Wpis służebności mieszkania
- Wpis hipoteki
200 złotych
Wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym (zakres prawa spadkowego) wartość
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- stwierdzenie nabycia spadku;
- zabezpieczenie spadku;
- sporządzenie spisu inwentarza;
- odebranie zaświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
   Jeżeli w/w wnioski umieszczone są w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.
50 złotych
opłatę stałą pobiera się od:
- apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
- wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
- wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.
100 złotych
Opłatę stałą pobiera się od wniosku o dział spadku: 500 złotych
Jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą: 300 złotych
Opłatę stałą pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności: 1000 złotych
Jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą: 600 złotych
Wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym (inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym) wartość
Opłatę stałą pobiera się od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 złotych
Opłatę stałą pobiera się od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu. 200 złotych
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
- wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.
100 złotych
Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym wartość
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
- zmianę lub uchylenie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.
40 złotych
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.
100 złotych
Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym wartość
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
- ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
- przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
- ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
- nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku;
40 złotych
opłatę stałą pobiera się od wniosku o:
- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty;
- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po ustaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
- ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
- umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono.
50 złotych
opłatę stałą pobiera się od:
- zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;
- zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
- wniosku o podział założonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
- wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości, opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;
- wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba może wykonać za dłużnika;
- zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.
100 złotych
opłatę stałą pobiera się od wniosku od:
- wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
- wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
1000 złotych
Wysokość opłat w sprawach karnych w postępowaniu wykonawczym
- od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności 80 złotych
- od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.
- od wnosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego. 45 złotych
- od wniosku o zatarcie skazania 45 złotych
- od ponownej prośby o ułaskawienie 45 złotych
Opłaty wyżej wymienione uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty
Wysokość opłat kancelaryjnych
opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu:
- poświadczonego podpisu, wypisu lub wyciągu;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności;
- zaświadczenia
6 złotych
Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym albo zawiera tabele: 12 złotych
Opłatę od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej: 6 złotych
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu 1 złoty
Zwroty opłat  
Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od:
- pisma zwróconego wskutek braków formalnych;
- pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia;
- zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną lub aresztem, zmiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości;
- zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości;
- apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy;
- skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd;
- skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzględnienia.
Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od:
- pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem;
- skargi kasacyjnej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nieprzyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od:
- pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana;
- pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku, z zaskarżeniem.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.