Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Praca Ogłoszenie konkursu na stanowisko ...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dodano: 2018-01-24 15:22:33             Zmodyfikowano: 2018-01-24 15:22:33
Rejestr zmian
 
 
Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego
z dnia 24 stycznia 2018 r.
 
 
I.                                                Ogłoszenie konkursu
 
1.   Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn-Koźle ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
2.   Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A-1102-1/18 .
3    Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 , w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony - zastępstwo.
4.     II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 28 lutego 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5 w sali konferencyjnej
na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 18.10.2013 r. poz. 1228)
5.     Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu kandydat dołącza:
1)     wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2)     własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3)     oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i  uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4)     oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych
5)     oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
6)     aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
6. Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu do dnia 10 lutego 2017 r. bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia dokumentów uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).
 
II.    Wymagania
 
Kandydat na asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1)     jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)     jest nieskazitelnego charakteru,
3)     ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4)     ukończył 24 lata.
 
III.   Informacje pozostałe
 
1.   Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej
w siedzibie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sądowej 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.
2.   Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sądowej 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.