Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Praca Ogłoszenie konkursu A-1102-1/18 ...

Ogłoszenie konkursu A-1102-1/18 na staż urzędniczy z dnia 2 maja 2018 r.

Dodano: 2018-05-02 11:45:39             Zmodyfikowano: 2018-05-02 11:45:39
Rejestr zmian
 
Ogłoszenie konkursu na staż urzędniczy
z dnia 2 maja 2018 r.
 
1. Dyrektor Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym
    w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Sądowa 6, 
2. Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A-1102-1/18, 
3.Liczba stanowisk : 1 stanowisko: urzędnik sądowy, 1/1 wymiaru czasu pracy, umowa na czas
   określony – zastępstwo,
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
    protokołowanie na sali rozpraw, wykonywanie zarządzeń sędziego, przygotowanie sesji, inne
    czynności przewidziane w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych, 
  5. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
5.1. Wymagania niezbędne - o zatrudnienie na stanowisku urzędnika sądowego może ubiegać się osoba:
1)       która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2)       o nieposzlakowanej opinii,
3)       która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4)       przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,
5)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
5.2. Wymagania dodatkowe:
1)       umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS OFFICE),
2)       umiejętność szybkiego pisania na komputerze,
3)       szczegółowa znajomość:
·                   ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,
·       przepisów regulujących zasady prowadzenia biurowości sądowej (zarządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych),
4)       znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym
i biurowym,
5)       zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
       6. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1)       list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,
2)       C.V.,
3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5)       oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8)         oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest konkurs,
9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10)   ewentualne posiadane rekomendacje,
11)   kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
12)   kserokopie dokumentów  potwierdzających uzyskane wykształcenie.
 
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
 
Kompletne oferty należy składać w terminie do 4 czerwca 2018 r. bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w K ędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5 lub nadać drogą pocztową
z podaniem oznaczenia konkursu (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) na adres: Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane
 
Pozostałe informacje:
  1. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej tut. Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
    z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.Nr 21, poz. 129)  późn. zmianami.
Dokumenty do pobrania:


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.